Privacy verklaring | ZMC

Privacy
verklaring.

Privacyverklaring voor sollicitanten Zaans Medisch Centrum

December 2021Deze privacyverklaring voor sollicitanten is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Zaans Medisch Centrum, gevestigd aan het Koningin Julianaplein 58, 1502 DV Zaandam en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 41231298, waarvan deel uitmakend locaties Zaandam en Assendelft (hierna het Ziekenhuis).Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Raadpleeg deze privacyverklaring voor sollicitanten regelmatig, zodat je van alle wijzigingen op de hoogte bent. In de privacyverklaring sollicitanten wordt bovenaan altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

In deze privacyverklaring licht Zaans Medisch Centrum graag toe hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van sollicitanten. Sollicitanten van Zaans Medisch Centrum moeten ervan op aan kunnen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met zijn of haar persoonsgegevens. Een zorgvuldige omgang met het vastleggen en uitwisselen van persoonlijke gegevens is hierin voorwaarde.

In deze privacyverklaring vertellen wij je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Stichting Zaans Medisch Centrum, gevestigd Koningin Julianaplein 58, 1502 DV Zaandam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41231298, is verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

  • Naam, voornaam, voorletters, titulatuur, adres, postcode, woonplaats, geslacht en geboortedatum
  • Contactgegevens: telefoonnummer en e-mailadres
  • Gegevens over opleiding en ervaring: CV, getuigschriften, diploma’s, gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages

Voor welke doeleinden verwerken wij jouw gegevens?

  • Afhandeling van werving- en sollicitatieprocedures
  • Om contact met je te leggen en onderhouden (post, telefonisch, per e-mail) naar aanleiding van een sollicitatie of het stellen van een vraag via het contactformulier
  • Naast het indienen van sollicitaties of het stellen van vragen, kunnen geïnteresseerden via een aanmeldformulier op deze website hun interesse kenbaar maken voor bijvoorbeeld een jobalert of een dag meelopen op een afdeling. Deze gegevens worden alleen voor dat specifieke doeleinde gebruikt. De vrijwillige verstrekte gegevens worden na het betreffende contactmoment of op eerste verzoek verwijderd.

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Wij delen gegevens die je op basis van uw sollicitatie aan ons hebt verstrekt niet met derden. In sommige gevallen kunnen jouw gegevens worden verstrekt in het kader van een assessment. Hiervoor vragen wij je van tevoren toestemming.

Rechtsgronden voor de verwerking

Uitvoering overeenkomst
In een groot deel van de gevallen verwerkt Zaans medisch Centrum jouw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de sollicitatieprocedure.

Toestemming
Indien de verwerking niet gebaseerd kan worden op een van bovengenoemde grondslag, zal Zaans Medisch Centrum om jouw toestemming vragen. Dit gebeurt bijvoorbeeld voor het bewaren van jouw sollicitatiegegevens na afronding van de sollicitatieprocedure.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Zaans Medisch Centrum bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat betekent dat jouw persoonsgegevens alleen worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een van bovengenoemde doeleinden.

Wij verwijderen jouw persoonsgegevens vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure. Alleen als je ons daarvoor toestemming geeft bewaren wij jouw gegevens tot twaalf maanden na de beëindiging van de procedure.

Indien je via de website heeft aangegeven e-mails te willen ontvangen van vacatures in jouw interessegebieden, bewaren wij jouw e-mailadres en eventuele zoekcriteria totdat je hebt aangegeven dergelijk e-mails niet langer wenst te ontvangen.

Voor sollicitanten die in dienst treden van het Zaans Medisch Centrum geldt dat de sollicitatiegegevens worden opgenomen in het personeelsdossier.

Het is mogelijk dat wij in het kader van de sollicitatieprocedure vragen om jouw toestemming voor het afnemen van referenties. Bij een referentie zal alleen gevraagd worden naar informatie die relevant is voor de uitoefening van de functie waarop wordt gesolliciteerd.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?
Zaans Medisch Centrum zorgt voor een passende beveiliging van jouw persoonsgegevens. Wij hebben organisatorische en technische maatregelen genomen, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Binnen Zaans Medisch Centrum geldt dat medewerkers alleen jouw gegevens kunnen inzien indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. De systemen waarin uw gegevens worden bewaard zijn allemaal beveiligd volgens de laatste beveiligingsnormen. Als persoonsgegevens door een andere partij van Zaans Medisch Centrum worden verwerkt, dan maken wij afspraken over de beveiliging, gebruik en het bewaren van de gegevens.

Welke rechten kun je uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Recht op informatie
Je hebt recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je in dat verband kunt uitoefenen. In deze privacyverklaring leggen wij dit uit. Mocht je meer informatie willen dan kun je hierom verzoeken.

Je hebt te allen tijde het recht om inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou verzamelen.

Recht op correctie
Als blijkt dat uw gegevens onjuist of verouderd zijn en/of als u deze wil laten aanvullen heeft u het recht om dit te laten corrigeren.

Recht op verwijdering
Je kunt verzoeken om alle gegevens die wij over jou hebben te verwijderen. Wanneer je een verzoek indient, zullen wij de gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn. De gegevens die wij op basis van de wet moeten verwerken kunnen we niet verwijderen.

Recht van bezwaar
Als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kun je ook bezwaar maken tegen die verwerking.

Uitoefenen rechten
Om jouw rechten uit te kunnen oefenen, kun je contact opnemen met de servicedesk van de afdeling HR via servicedeskhrm@zaansmc.nl.

Recht om een klacht in te dienen
Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de privacy officer van Zaans Medisch Centrum. 

Gegevens Privacy Functionaris
Naam: mw. mr. A. (Anouk) Etman
E-mailadres: etman.a@zaansmc.nl
Telefoonnummer: +31(0)75 650 2402

De Autoriteit Persoonsgegevens is de onafhankelijk toezichthouder ten aanzien van de naleving van privacywetgeving. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt je meer informatie over privacyregelgeving. Je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van jouw gegevens door Zaans Medisch Centrum.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan in de loop van de tijd wijzigen. Het is daarom raadzaam deze verklaring van tijd tot tijd te raadplegen. Indien de wijziging vereist dat wij jou om toestemming vragen, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen en om jouw toestemming vragen.

Heb je vragen?

Heb je vragen of wil je gebruik maken van een van jouw individuele rechten? Neem dan contact op met de servicedesk van de afdeling HR via servicedeskhrm@zaansmc.nl.

Voor andere vragen over privacy of deze verklaring, neem dan contact op met onze Privacy Functionaris of Functionaris Gegevensbescherming.

Gegevens privacy functionaris
Naam: mw. mr. A. (Anouk) Etman
E-mailadres: etman.a@zaansmc.nl
Telefoonnummer: +31(0)75 650 2402Gegevens

Functionaris gegevensbescherming

Naam: mr. R.H. (Rob) Donders
E-mailadres: donders.r@zaansmc.nl
Telefoonnummer: +31(0) 6 46 01 42 26